Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Buku Siswa Fikih Kelas 6 MI Sesuai KMA 183 tahun 2019

Setelah terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari;  al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadit, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.
Buku Siswa Fikih Kelas 6 MI Sesuai KMA 183 tahun 2019


Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan. huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Kover Bab Berisi tentang penanda pada setiap bab sebelum memasuki halaman selanjutnya terkait pemetaan KI-KD pada setiap bab. 

Halaman Pemetaan Kompetensi.  Berisi tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap bab. Dan Indikator Pencapaian Kompetensi Berisi tentang penjelasan rinci dari pengembangan Kompetensi Dasar (KD) untuk memudahkan pendidik dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran.

Peta Konsep Berisi tentang bagan dari materi dan sub materi yang akan dipelajari oleh peserta didik sehingga memiliki gambaran awal dari apa yang akan dipelajarinya. Dan Muqaddimah Berisi pengantar bacaan dalam setiap bab agar peserta didik lebih siap untuk menerima dan membaca materi yang akan dibahas.

Oleh karena itu, buku ini masih dalam tahap uji publik sehingga para pembaca dapat memri saran terkait kesempurnaan buku ini, untuk lebih jelasnya bisa di unduh disini